II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808 - 1839 )

A- askeri Alanda :

·         Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.Ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı.

·         Yeniçerilerden seçilerek "Eşkinci" adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir süre sonra yeniçeriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu ocağın yapılanmasına karşı çıktılar.* Bunun üzerine sarayda büyük bir divan kurulmuş , Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına karar verilmiştir. Halk,Esnaf,Medrese öğrencileri kaldırılmasını desteklediler.

·         Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. " Vaka-i Hayriye " ( Hayırlı Olay ) ( 1826 ) Böylece, yeniliklerin önündeki en önemli engellerden birisi kaldırılmış oldu.

·         "Asakir-i Mansure-i Muhammedi ye" ( Muhammed'in askerleri) adıyla yeni bir askeri ocak kuruldu.

·         Askeri Bando kuruldu. ( Mızıka-i Hümayun )

B- Hükümet ve Yönetim Alanında :

·         Divan Örgütü kaldırılarak, yerine bakanlıklar kuruldu.

·         Sadrazam "Başvekil" unvanını aldı. ( Başbakan )

·         Devlet memurları, Dahiliye ( İç) ve  Hariciye (Dış) olarak iki bölüme ayrıldı.

·         Memurlar için Rütbe ve Nişan kabul olundu.

·         Memurlara kıyafet zorunluluğu getirildi.

·         Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak amacıyla çeşitli komisyonlar kuruldu.

·         Memurların yargılanma işlerine bakmak üzere "Dar-üş-Şura-yı Bab-ı Ali" kuruldu.

·         Bir fermanla, devletin bazı memur ve bazı halka uyguladığı Müsadere usulüne son verdi. Mülkiyet hakkı tanıdı. Müsadere : Devletin,memurun veya bazı halkın elindeki mallara  el koyması demektir. Fermanı : " Bundan böyle saltanatın, millet için bir dehşet ve korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına devletçe el konulması ( Müsadere) geleneğini kaldırıyorum"

·         Memurlara maaş usulü getirildi.

·         Osmanlı uyruğunda olan herkese tam bir din ve mezhep özgürlüğü tanıdı. Fermanı : " Tebaamdan Müslümanları ancak Camide, Hıristiyanları Kilisede , Musevileri de Havra'da tanımak isterim"

·         Ayanlıklar kaldırıldı. Büyük eyaletler illere bölündü. İllerin merkeze bağlanmasıyla güçlü bir merkeziyetçi yapı oluşturuldu.

·         Devlet görevlilerinin hediye ve rüşvet alması yasaklandı.

·         Resmini yaptırarak , devlet dairelerine astırdı. ( Sonradan gelenekselleşti )

·         İlk defa Posta ve Karantina teşkilatlarını kurdu.

·         İlk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yaptırdı. ( 2,5 Milyon Anadolu'da - 1,5 Milyon Rumeli'de erkek nüfus)

·         Ülke içi gezi ve teftiş yöntemleriyle, yönetimi iyileştirmeye çalıştı.

C-  Kültür Alanında  :

·         Medreselerin yanında yeni okullar açıldı.

·         İlköğretim İstanbul'da zorunlu hale getirildi.

·         Rüştiye ( Ortaokul ) ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye adlı ,yüksek öğretime öğrenci yetiştirme amaçlı okullar açıldı.

·         İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi.

·         Devlet memuru yetiştirmek amacıyla , "Mekteb-i Maarif-i Adliye" kuruldu.

·         Mekteb-i Harbiye ( Harp Okulu ) , Mekteb-i Tıbbiye ( Tıp Fakültesi ) , Mızıka-yı Hümayun ( Bando Okulu ) gibi yüksek okullar açıldı.

·         Takvim-i Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı.

D-  Ekonomi Alanında :

·         Yol yapımlarına önem verildi.

·         Devlet memurları ve askerlerin yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.

·         Çuha fabrikası kurulmasına çalışıldı ( Kumaş )

·         Tüccar ve Esnafa, Avrupa mallarıyla rekebet edebilmesi için, gümrük kolaylıkları sağlandı.

·         İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı ticaret antlaşması , Osmanlı Devletinin zararına gelişmiş, dışa bağımlılığı artırmıştır.

SULTAN III.SELİM'İN TUĞRASIII.MAHMUT'UN TUĞRASI